(On-)betrouwbare vegetariërs en betrouwbare creatieve carnivoren

Op 12 maart schreef ik in onze nieuwsbrief een stuk over de kustvisie gebaseerd op de behandeling daarvan in de commissie. Ik heb toen aangegeven dat ik namens de VVD-fractie het raadsvoorstel kustvisie zou amenderen. Ik neem u graag mee in de afwegingen van de VVD-fractie om toch niet te amenderen tijdens de raadsvergadering.

Beleidsvrijheid

Tijdens mijn eerste termijn in de commissie op 9 maart vroeg ik het College van Burgemeester en Wethouders (College) wat in de toekomst de beleidsvrijheid van onze gemeenteraad nog zou zijn binnen de kaders van de kustvisie. In de kustvisie staat namelijk dat ontwikkelingen altijd moeten passen binnen het vigerende (geldende) gemeentelijke beleid. Het kader van de kustvisie ten aanzien van de maximale oppervlakte van strandpaviljoens is met 1000 m2 veel ruimer dan het kader van het vigerende beleid van Schouwen-Duiveland (750 m2). Het College gaf in antwoord hierop bij herhaling aan dat dit voor Schouwen-Duiveland zou betekenen dat de oppervlakte van strandpaviljoens ook in de toekomst nooit groter mag zijn dan 750m2. Dat is immers het maximum in het vigerende beleid van onze gemeente op het moment dat de kustvisie tot stand kwam. De VVD-fractie is er van overtuigd dat deze stellingname van het College feitelijk onjuist is. 

De VVD-fractie miste bovendien in het raadsvoorstel een heldere en feitelijke opsomming van de punten die het College mee wil nemen in de onderhandelingen om te komen tot een definitieve versie van de kustvisie. 

Tot slot heb ik namens de VVD-fractie nadrukkelijk aangegeven dat de kustvisie niet alleen gemonitord zou moeten worden op het uitvoeringsprogramma. De ondertekenende partners zouden ook de uitgangspunten en de effecten van de kustvisie periodiek moeten evalueren. Dit om eventueel gezamenlijk tot bijstelling van die visie te komen. Zo kan dan geborgd worden dat de kustvisie een dynamische convenant is waarmee we ook in de toekomst nog uit de voeten kunnen.

Geen steun voor amendement

Al snel na de commissiebehandeling bleek dat een amendement van de VVD op het raadsvoorstel kustvisie nooit een meerderheid zou kunnen halen. Leefbaar Schouwen Duiveland, de SGP én het CDA waren niet te overtuigen om dit VVD initiatief te steunen. Van de linkse oppositie viel ook geen steun te verwachten. Een amendement van de VVD op het raadsvoorstel kustvisie zou dus zonder twijfel niet aangenomen worden.

Natuurlijk hadden we er als VVD-fractie voor kunnen kiezen om toch een amendement in te dienen. Dat zouden we dan gedaan hebben met als enige motivatie het maken van een politiek statement en het scoren van punten bij een deel van onze achterban. Daar hebben we heel bewust niet voor gekozen. We wilden niet voor de show een statement maken maar echt iets bereiken voor onze gemeente en voor onze ondernemers. Daarnaast wilden we voorkomen dat we in de toekomst bij het vaststellen van beleid gebaseerd op de kustvisie een debat zouden moeten voeren op basis van de feitelijke onjuistheden die in de commissie ter tafel kwamen. 

Juiste feiten

De VVD-fractie vond het dan ook van groot belang om alsnog de juiste feiten op tafel te krijgen. Daarmee willen wij voorkomen dat toekomstige besluitvorming gebaseerd zou worden op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheid over de status van de kustvisie. Daarom heb ik namens de VVD-fractie een aantal vragen gesteld aan het College en nadrukkelijk om een juridische beantwoording gevraagd. Het standpunt van het College had ik immers tijdens de commissiebehandeling al gehoord en daar kon ik helaas niets mee.

Ik heb het College gevraagd naar de status van de kustvisie en naar de betekenis van de woorden “vigerend beleid”  in de tekst van die kustvisie. Ik heb het College verzocht om een eenduidige lijst met alle bespreekpunten zoals die meegenomen zullen worden om te komen tot de definitieve kustvisie.

Tot slot heb ik het College gevraagd of amendering noodzakelijk was om te bereiken dat de kustvisie periodiek geëvalueerd zou worden.  De lijst met bespreekpunten kwam er, maar helaas bood de rest van de antwoorden niet de gewenste feitelijke en juridische duidelijkheid. Integendeel, met betrekking tot de status van de kustvisie werd het er alleen maar onduidelijker op. Het College stelde in haar beantwoording namelijk dat de kustvisie door ons als gemeente gezien moet worden als een beleidsstuk aangezien hij vastgesteld zou worden door Gedeputeerde Staten. 

Korte lijntjes geven duidelijkheid

Gelukkig hebben we als VVD-fractie korte lijntjes naar het College van Gedeputeerde Staten (GS). Ik heb dan ook contact opgenomen met VVD gedeputeerde Carla Schönknecht die binnen GS de portefeuille Kustvisie heeft. Ik heb de vragen, dilemma’s en onduidelijkheden waar ik na de beantwoording door het College van Burgemeester en Wethouders nog mee zat per mail aan haar voorgelegd. Zij heeft mijn vragen ambtelijk van antwoord laten voorzien.

Gelukkig verschaften deze antwoorden van de provincie de VVD-fractie wél de gewenste duidelijkheid:

  1. De kustvisie is geen beleidsstuk maar een convenant tussen verschillende partijen dat na ondertekening als input zal gelden voor beleid voor de deelnemende overheden. Dat beleid zal tot stand komen met in achtneming van de gebruikelijke mogelijkheden voor inspraak, bezwaar en amendering.
  2. We houden als gemeente de beleidsvrijheid om in de toekomst ons eigen beleid aan te passen binnen de kaders van de kustvisie. We mogen dus in de toekomst desgewenst in ons beleid vastleggen dat strandpaviljoens op Schouwen-Duiveland een oppervlakte van maximaal 1000m2 mogen hebben.
  3. De stuurgroep die zal monitoren dat de uitvoeringsagenda wordt uitgevoerd en geëvalueerd, zal ook de kustvisie zelf evalueren. Indien nodig of wenselijk zal deze stuurgroep voorstellen doen voor actualisatie van de kustvisie. Om dat te bereiken hoeven we niet te amenderen, de samenwerkende partners vinden dit zelf van belang en zullen dit dan ook inbrengen.

Mijn vragen en de beantwoording van die vragen door zowel het College van BenW als de provincie heb ik door de griffie toe laten voegen aan de vergaderstukken.

Vegetariër of carnivoor?

Tijdens de behandeling van de kustvisie in de raadsvergadering vergeleek Jos Hoeijmakers van Alert partijen die voor de kustvisie maar ook voor Brouwerseiland zijn met onbetrouwbare vegetariërs die stiekem toch vlees eten. In mijn repliek gaf ik aan dat ik geen vegetariër ben en mijn vlees graag zo rood mogelijk eet. De VVD-fractie is voor de kustvisie en voor Brouwerseiland. Daar is niets mis mee: we zijn gewoon in staat om compromissen te sluiten. 

Om in de beeldspraak van Jos Hoeijmakers van Alert te blijven: je zou kunnen zeggen dat de VVD-fractie een betrouwbare en creatieve carnivoor is.

De status van de kustvisie is helder. Er kan nu geen discussie meer zijn over de vrijheid van onze gemeenteraad om in de toekomst het gemeentelijke beleid aan te passen. De kustvisie zal ook inhoudelijk worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld. 

Doel bereikt!

Daarmee heeft de VVD-fractie met betrekking tot de kustvisie zonder steun van de meerderheid van de Raad toch haar doel bereikt. Beleidsvrijheid voor ons zelf en perspectief voor onze ondernemers binnen de kaders van de kustvisie!