Gemeenschappelijke Regelingen nader bekeken

Het heeft zeker voordelen om als gemeente samen te werken met andere overheden. Je moet nooit alleen willen doen wat je effectiever en efficiënter samen kunt doen. Samenwerking tussen verschillende overheden vindt plaats door deelname in zogenaamde ‘Gemeenschappelijke Regelingen’. Een aantal voorbeelden van Gemeenschappelijke Regelingen waar we als gemeente Schouwen-Duiveland in deelnemen zijn de Veiligheidsregio, de RUD en de GGD, maar ook de Zeeuwse Muziekschool is een Gemeenschappelijke Regeling.

Als gemeenteraad hebben we een soort haat-liefde verhouding met de Gemeenschappelijke Regelingen. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten heeft al eens een notitie opgesteld om de sturing en invloed van de deelnemende partijen te vergroten. Ondanks het verbeteren van de Governance blijft onze zeggenschap over die zaken die we binnen een gemeenschappelijke regeling samen met andere gemeenten regelen heel beperkt. Er lijkt weinig te gebeuren met de opmerkingen die door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden gemaakt. Zo is bijvoorbeeld de GGD ieder jaar opnieuw (veel) te laat met het indienen van de jaarstukken, waardoor we als gemeente zelf in tijdsnood komen met het vaststellen van onze eigen jaarrekening.  Ieder jaar opnieuw maken we daar opmerkingen over, maar toch verandert er niets. 

Als gemeenteraad hebben we afgesproken dat we alle Gemeenschappelijke Regelingen waaraan we deelnemen tegen het licht gaan houden op nut en noodzaak. Voor een aantal Gemeenschappelijke Regelingen geldt dat we weinig tot geen keus hebben, bijvoorbeeld voor de Veiligheidsregio en de RUD. Maar voor een aantal andere gemeenschappelijke regelingen geldt dat al dan niet deelnemen wel degelijk een reële keuze is. 

In die laatste categorie valt De Zeeuwse Muziekschool (ZMS). Oorspronkelijk namen alle Zeeuwse Gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Maar na Terneuzen stappen nu ook Sluis en Vlissingen per 2018 uit de ZMS. In juni behandelen we het jaarverslag 2016, de jaarcijfers 2016, de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van de ZMS. Uit de stukken blijkt dat de ZMS onze gemeente over 2016 ruim een ton meer kost dan we op grond van de begroting mochten verwachten. Bovendien zal ons aandeel in de algemene kosten alleen maar groeien gezien het feit dat de kosten door steeds minder deelnemers gedeeld zullen moeten worden. Die algemene kosten zijn alle kosten die niet rechtstreeks toe te rekenen zijn aan muziekonderwijs.

Hoewel de VVD op voorhand absoluut niet de intentie heeft om te bezuinigen op het muziekonderwijs is de VVD wel blij dat de Zeeuwse Muziekschool de eerste gemeenschappelijke regeling is die we kritisch zullen gaan evalueren. In onze opinie betekent dit dat we niet alleen maar kijken wat er goed gaat en wat er juist beter kan of moet. Naar onze mening betekent deze evaluatie heel nadrukkelijk ook een moment om nog eens te heroverwegen of we wel of niet door willen gaan als deelnemer aan De Zeeuwse Muziekschool. 

Uit dat onderzoek moet wat ons betreft blijken of en in hoeverre de Zeeuwse Muziekschool nog steeds de beste manier is om de visie en de beleidsdoelstellingen die we als gemeente hebben op muziekonderwijs te realiseren. Als raad zullen we naar aanleiding van dat onderzoek de politieke afweging moeten maken of we wel of niet doorgaan als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool.