Seniorencafé: Samen Leven, Samen Doen

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. De VVD vindt dat een goede zaak. Iedereen wil toch het liefst zo lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen, zelf de regie over zijn leven houden en gewoon mee doen in de samenleving? Dat betekent wel dat we onze leefomgeving en onze samenleving zo in moeten richten dat dit ook op een goede manier mogelijk is. Dat stelt ons voor uitdagingen op het gebied van wonen, welzijn, leefbaarheid, mobiliteit en zorg. De VVD heeft daar ideeën voor die we in zullen brengen tijdens het Seniorencafé van de KBO Schouwen-Duiveland op dinsdag 23 januari vanaf 19.30 uur in FiZi.

 Standpunten uit ons verkiezingsprogramma (verschillende hoofdstukken) die relevant zijn voor senioren:

 Wonen:

 • Kangaroewoningen, zorgunits en alle vormen van levensloopwoningen moeten laagdrempelig gerealiseerd kunnen worden;

 • Groepen ouderen die het initiatief nemen om samen langer zelfstandig te kunnen blijven worden moeten daarbij geholpen worden;

 • Als mensen langer zelfstandig willen blijven wonen, moet ook hun woning daar geschikt voor zijn of er geschikt voor gemaakt worden. Een woningscan geeft een goed beeld van de toekomstbestendigheid van een huis. Wij vinden dat informatie over een woningscan laagdrempelig verstrekt moet worden;

 • De procedures om woningaanpassingen of mantelzorgunits te realiseren, zodat mensen langer verantwoord zelfstandig kunnen blijven wonen moeten snel, eenvoudig en transparant zijn

Welzijn:

 • Mensen kunnen langer op een kwalitatief goede manier zelfstandig blijven wonen als er in hun leefomgeving sprake is van ‘buurtgevoel’ en ‘buurthulp’. Initiatieven die dit versterken willen wij dan ook stimuleren;

 • De gemeente moet een veilige leefomgeving stimuleren door onder andere het handhaven van verkeersregels, het zorgen voor voldoende (duurzame) verlichting en het bestrijden van gladheid;

 • In onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken onze gemeente een leukere plek om te wonen. Wij maken ons wel zorgen omdat er steeds meer een beroep gedaan wordt op de vrijwilligers, terwijl het aantal vrijwilligers en de tijd die zij kunnen besteden aan vrijwilligerswerk terugloopt. Wij vinden dat de gemeente inwoners moet wijzen op de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen;

 • Om het welzijnswerk betaalbaar te houden zal steeds meer een beroep gedaan moeten worden op vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten worden begeleid door professionele welzijnswerkers (SMWO);

 • Wij moeten de vrijwilligers die we hebben koesteren. Wij willen dat het vrijwilligersbeleid dat in ontwikkeling is, in 2018 wordt vastgesteld en geïmplementeerd;

 • Wij vinden het vanzelfsprekend dat er voor mensen van alle leeftijden, met of zonder beperking, goede faciliteiten aanwezig zijn om te kunnen sporten en bewegen;

 • Sport- en bewegingsinitiatieven die de samenwerking tussen onderwijs, sportverenigingen, buitenschoolse opvang en ouderenorganisaties bevorderen, ondersteunen wij van harte;

 • In alle kernen moeten kleine sport- en spelfaciliteiten kunnen worden gerealiseerd, of op zijn minst behouden kunnen blijven. De gemeente moet samen optrekken met onder andere de dorpsraden om dat te realiseren;

Leefbaarheid:

 • Om een kern leefbaar te houden moeten de mensen elkaar kunnen ontmoeten en heeft elke kern een ontmoetingsplek nodig. Die plek kan er in iedere kern anders uitzien. Het kan bijvoorbeeld de school zijn, het dorpshuis, de kerk of een andere geschikte accommodatie. Bundeling van functies op één locatie vergroot de kans op ontmoetingen en is goed voor het draagvlak van de voorziening;

 • We moeten zoveel mogelijk streven naar het clusteren van verschillende functies onder één dak, zo kunnen we meer voorzieningen zo dicht mogelijk bij de inwoners in stand houden;

 • De openbare ruimte moet er schoon, intact en verzorgd bij liggen. Dat draagt bij aan de leefbaarheid, maar ook aan de veiligheidsbeleving en de uitstraling naar onze bewoners en gasten toe. Onderhoudsarm inrichten moet daarbij een overweging zijn.

Zorg:

 • Iedereen op Schouwen-Duiveland moet de zorg krijgen die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal;

 • De zorg moet eenvoudig toegankelijk zijn voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt;

 • Steeds meer inwoners van Schouwen-Duiveland nemen vol liefde een soms heel zware zorgtaak op zich voor mensen die hen dierbaar zijn. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. Zij zijn er in alle leeftijden en ze beseffen lang niet allemaal dat ze mantelzorger zijn; ze doen gewoon wat ze vinden dat ze moeten doen. Mede daardoor is de eerste stap naar hulp en ondersteuning vaak een hele lastige en hebben we als gemeente lang niet alle mantelzorgers in beeld. Het Steunpunt Mantelzorg zet in op het geven van bekendheid aan mantelzorg, preventie en respijtzorg. Wij vinden het belangrijk dat mensen worden verwezen naar dit steunpunt en dat er hulp en ondersteuning wordt aangeboden bij het doen van aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het doorlopen van andere procedures;

 • Wij willen dat mensen zelf kunnen kiezen tussen Zorg In Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB) waarmee ze zelf zorg in kunnen kopen.

 • De aanrijtijden van de (nood)hulpdiensten moeten voldoen aan de vastgestelde Zeeuwse normen;

Mobiliteit:

 • Schouwen-Duiveland profileert zich als fietsgemeente. Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes. Er moeten meer fietsenstallingen komen, verspreid over het eiland, die ook geschikt zijn om e-bikes op te laden en te stallen. Voor het beheer kunnen mensen worden ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt;

 • Wij vinden het belangrijk dat er goed openbaar vervoer is naar alle kernen en staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven;

 • De verkeersveiligheid in onze gemeente is belangrijk, vooral in de buurt van scholen, ouderencentra en sportclubs. Met medewerking van relevante partners zoals dorpsraden en ouders creëren we samen een verkeersveilige omgeving;

 • Wij vinden nog steeds dat er een oplossing moet komen voor het landbouwverkeer in en rondom Zierikzee en werken daar graag actief aan mee;

Dienstverlening Gemeente:

 • Het werken op afspraak is een goede ontwikkeling, maar het moet voor inwoners ook mogelijk blijven om zonder afspraak naar het gemeentehuis te komen. We moeten bekijken hoe we dat het best kunnen regelen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door te gaan werken met inloopspreekuren;

 • Een nieuw rijbewijs of identiteitsbewijs moet je, tegen betaling, ook thuis of op je werk kunnen laten bezorgen;

 • De dienstverlening van de gemeente moet voor iedereen eenvoudig toegankelijk zijn én blijven. De mogelijkheid om digitaal aanvragen te doen, mag nooit de mogelijkheid uitsluiten om aanvragen in te dienen aan de balie in het gemeentehuis;

 • De gemeente communiceert helder, begrijpelijk en doelgroepgericht; communicatie betekent zenden én ontvangen;