• Lokale economie

  Landbouw en Visserij

  Er moet op bedrijfswoningen in het landbouwgebied een gedeelde woon- en bedrijfsbestemming rusten.

  Lees meer
 • Lokale economie

  Lokale economie

  Een aantrekkelijk winkelklimaat is van vitaal belang en van toegevoegde waarde voor bezoekers en eigen inwoners.

  Lees meer
 • Lokale economie

  Midden- en Kleinbedrijf

  De VVD wil dat het het uitgangspunt bij de gemeentelijke dienstverlening “ja, mits” is, en niet “nee, tenzij”.

  Lees meer
 • Lokale economie

  Recreatie en Toerisme

  Lokale (recreatie-) ondernemers moeten de ruimte krijgen om te investeren in kwaliteit, innovatie en productdifferentiatie.

  Lees meer
 • Openbare Ruimte

  Bouwen aan Ruimte

  De VVD blijft van mening dat kleinschalige nieuwbouw in alle kernen mogelijk moet zijn vanwege de leefbaarheid.

  Lees meer
 • Openbare Ruimte

  Natuur en Milieu

  De VVD vindt de blijvende toegankelijkheid van natuur en stedelijk groen van essentieel belang.

  Lees meer
 • Openbare Ruimte

  Openbare Ruimte

  Verrommeling van de openbare ruimte door leegstaande panden of braakliggende terreinen moet worden voorkomen.

  Lees meer
 • Welzijn en Zorg

  Welzijn en Zorg

  Senioren moeten zo lang mogelijk maatschappelijk actief, zelfstandig en zelfredzaam kunnen zijn.

  Lees meer
 • Verkeer

  Verkeer

  De N57 moet worden omgevormd tot een doorgaande verbindingsweg via het Poldertracé.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Veiligheid

  Voor de VVD hebben veiligheid en veiligheidsbeleving van inwoners en recreanten van ons eiland prioriteit.

  Lees meer
 • Sport en Gezondheid

  Sport en Gezondheid

  Sportvoorzieningen moeten worden geclusterd waardoor er bijvoorbeeld kunstgrasvelden kunnen worden gerealiseerd.

  Lees meer
 • Onderwijs

  Bereikbaar onderwijs

  De VVD is een sterk voorstander van “Een leven lang leren”. Vroegtijdig schoolverlaten en spijbelen is ontoelaatbaar.

  Lees meer
 • Financiën

  Financieel beleid

  Een verantwoord functionerende gemeente voert een duidelijk en evenwichtig financieel beleid voert.

  Lees meer
 • Financiën

  Lokale heffingen

  De VVD wil lokale belastingen met maximaal het verwachte inflatiepercentage verhogen.

  Lees meer
 • Cultuur

  Cultuur

  Er moet verwevenheid bestaan tussen cultuur, creatieve industrie en economische ontwikkeling.

  Lees meer