10-puntenplan

Duidelijk! 10 punten waar de VVD Schouwen-Duiveland zich hard voor maakt. Maar er is meer, ons verkiezingsprogramma gaat dieper in op onze plannen voor de komende jaren. #samenlevensamendoen #durvendenkendoen

#1 In alle kernen moet gebouwd kunnen worden
Door het woningtekort is het lastig om nieuwe inwoners te krijgen en aan wensen van bestaande inwoners te voldoen. Bijvoorbeeld om senioren langer zelfstandig te laten wonen. Ook moet huisvesting mogelijk zijn van tijdelijke werknemers in recreatie-, horeca- en landbouwsector.

#2 Bereikbaarheid en doorstroming verkeer verbeteren
Bereikbaarheid is van essentieel belang voor Schouwen-Duiveland. Verkeersstromen rond ‘knooppunt Zierikzee’ moeten verbeterd worden. Zoals het Haringvlietplein, de fietsroute naar scholengemeenschap Pieter Zeeman, de ontsluiting van de Noorderpolder en de landbouwroute door Zierikzee. Ook de reconstructie N59/N57 bij Serooskerke vraagt aandacht.

#3 Ondernemerschap stimuleren
Ondernemers in alle sectoren moeten kunnen ondernemen, innoveren en ontwikkelen om gezond te kunnen blijven. Bijvoorbeeld in het midden- en kleinbedrijf, de landbouw en de visserij. De gemeente moet daarbij ondersteunen met een blijvend en gunstig klimaat. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid en economie.

#4 Recreatie blijft de pijler onder onze economie
De toekomstmogelijkheden voor de recreatie worden veiliggesteld. De (recreatie) ondernemers moeten alle ruimte krijgen die de kustvisie biedt. Als het nodig is moet het gemeentelijk beleid daarop worden aangepast.

#5 Zorg: laagdrempelig en toegankelijk
Samen opkomen voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. De menselijke maat moet behouden blijven. Ingezet wordt op zorg dichtbij huis en familie en op netwerken met zorgaanbieders voor goede (en preventieve) zorg.

#6 Schouwen-Duiveland veilig
Minder regels, maar wel nakomen wat we samen afspreken. Brandveiligheidsbeleid en alcohol- en drugsbeleid zijn hiervan voorbeelden.

#7 Sport, cultuur en onderwijs: samenwerking heeft de toekomst
Om te overleven en hoge kwaliteit te blijven leveren is samenwerking en/of clustering nodig van sportclubs, musea, muziekverenigingen en scholen.  We blijven ons sterk  maken voor het deel van de samenleving dat  minder in staat is om te sporten.

#8 Samen leven, samen doen
Inwoners weten als geen ander wat er nodig is. Inspraak en betrokkenheid van inwoners is erg belangrijk. Dorpsraden, stadsraden en wijkraden vormen een onmisbare schakel tussen inwoners en gemeente.

#9 Terughoudendheid met belastingen
Verhogen van de inkomsten van de gemeente mag niet volledig voor rekening van de inwoners komen.

#10 Durven, denken, doen!
We hebben steeds aandacht voor onze kerntaken. Niet alleen als er bezuinigd moet worden. Uitgangspunt is: doen we de juiste dingen en doen we die goed. De ene keer zullen we zelf (meer) regie nemen, de andere keer zullen we dit overlaten aan de verantwoordelijke en houden we de vinger aan de pols.