Een veilig en goed wegennet voor Schouwen-Duiveland

In de provincies, en dus ook in Zeeland, hebben we te maken met een behoorlijk aantal wegbeheerders. Ook op Schouwen-Duiveland is dat het geval. Gemeente, Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat hebben allemaal hun verantwoordelijkheden over het wegennet met vaak verschillende uitgangspunten. De ene partij kan en wil daarom meer rekening houden met de wensen van de gebruikers dan de andere. Onderwerpen als doorstroming, capaciteit, veiligheid en bereikbaarheid hangen op het eerste gezicht nauw samen, maar zijn in de praktijk niet vanzelfsprekend leidend bij plannen en besluiten.

Aandacht voor het wegennet
In de loop der jaren is Schouwen-Duiveland behalve een bestemming meer en meer een doorvoereiland geworden voor (groot) verkeer vanuit België en Vlissingen richting Europoort.
Het wegennet is daar absoluut niet op berekend en aandacht is dus dringend nodig. Uitgangspunten moeten zijn dat wij als Schouwen-Duiveland bereikbaar moeten zijn, de kernen moeten goed toegankelijk zijn en het doorvoerverkeer moet zo comfortabel mogelijk hun route kunnen volgen zonder hinder op te leveren voor het overige verkeer.

Veiligheid en kwaliteit
De situatie op dit moment is niet meer zo dat, zoals tientallen jaren het geval was, mensen uit de omliggende regio’s vanzelfsprekend aan Schouwen-Duiveland denken voor een dagje weg. De VVD wil actief op een aantal punten aan dit onderwerp werken. Om te beginnen willen we partijen bij elkaar brengen om zo onderhoud efficiënter uit te voeren en daardoor kwaliteit te borgen. Daarnaast moet de Rijksoverheid nadrukkelijk en voortdurend worden gewezen op de knelpunten en de grote verschillen die tijdens de seizoenen optreden. Een groot deel van het verkeer in de zomer is bovendien onbekend op ons wegennet, duidelijkheid qua bebording is dus ook een onderwerp, zowel qua veiligheid als kwaliteit.

Lokaal sterk met landelijk netwerk
De VVD is wel realistisch. Sommige discussies op dit gebied lopen al vele jaren zonder resultaat en moeten dus actief een andere invulling krijgen om iedereen betrokken te krijgen. Voorstellen en ideeën liggen klaar waarmee we vooral de N57 en de N59 op een kostenefficiënte manier kunnen verbeteren waarvan ook het lokale verkeer profiteert.
Soms zijn deze oplossingen simpeler dan gedacht en met een actieve benadering door een fractie met een sterk (landelijk) netwerk moeten we de wegbeheerders de juiste weg gaan wijzen!