Algemene beschouwingen VVD

Voorzitter, college en leden van de raad, De VVD spreekt dit jaar van uit een andere positie: de oppositie. Dit betekent niet dat wij het helemaal oneens eens zijn met het huidige beleid. De VVD kijkt als voormalig coalitie lid ook met bestuurdersogen naar de begroting. In het nu gevoerde beleid zijn veel punten samen met de VVD bedacht, opgezet en uitgevoerd.

Onze voorgangers waren betrokken bij diverse huidige ontwikkelingen. De VVD fractie streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan een raad, die met respect voor elkaars standpunten in goede harmonie samenwerkt. Hiernaast menen wij dat alle raadsleden, ongeacht politieke kleur, één gemeenschappelijk doel voor ogen moeten houden: “alle beslissingen die wij overwegen en nemen, staan boven alles in het belang van Schouwen-Duiveland”.
De punten waar de VVD zich zorgen over maakt zijn o.a. het niet realiseren of uitstellen van de masterplannen, de aansluiting van het onderwijs op de lokale arbeidsmarkt, het instellen van de horecastop, het beperken van de recreatie waardoor nodige innovaties uitblijven, het gebrek aan betaalbare (starters)woningen, (verkeers)veiligheid en het behoud van kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen.

Werken

Ondernemen:
Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) zijn vooral bezig met de volgende stap in het ondernemerschap en zitten niet te wachten op bureaucratische procedures. De VVD pleit dan ook voor meer ondersteuning aan de ondernemer. Samen met de gemeente moet bij bedrijfsplannen oplossingsgericht bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Toerisme:
Toerisme is erg belangrijk voor de economie van Schouwen-Duiveland. De VVD vindt dat alle meer-inkomsten uit de toeristenbelasting moet worden ingezet voor, of gerelateerd aan, het recreatief product. Ons eiland moet aantrekkelijk blijven en kwalitatief voor op lopen voor de toerist en onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan fiets- en wandelpaden, sportvoorzieningen al dan niet water gerelateerd, oplaadpunten voor elektrische fietsen, maar ook aan de mogelijkheid voor nieuwe recreatieve projecten die daadwerkelijk iets toevoegen. Het creëren van een netwerk van elektrische fietsvervoersystemen staat op de lijst niet te honoreren prioriteiten 2019 – 2022. De VVD vindt dat er in 2019  oplaadpunten moeten worden gerealiseerd en dient hiervoor een amendement in.

Nationaal Zeehondenpad:
Nationaal Zeehondenpad, een voor Zeeland absoluut uniek belevingspad door de duinen waar men vanaf een kleine afstand de zeehonden in hun natuurlijk omgeving kan bekijken. Deze beleving wordt door de VVD beschouwd  als een aanwinst voor de inwoners van Schouwen-Duiveland en voor het toeristisch product. Wij verwachten cofinanciering te genereren en zullen  een amendement  indienen om de realisatie van het Zeehondenpad  toe te voegen aan de te honoreren prioriteiten 2019-2022.

Milieu:
Ook binnen de VVD is men bewust dat wij "groener" moeten gaan leven. Daarbij moet een secure afweging worden gemaakt wat realiseerbaar is. Het mag niet zo zijn dat door de gewenste inhaalslag de financiële gevolgen te groot worden voor inwoners, landbouw/visserij en overige ondernemers. Het gaat immers nog maar net wat beter met de economie.

Schouwen-Duiveland heeft met haar rijk gestoffeerde landschap grote aantrekkingskracht op bewoners, toeristen en agrariërs. Voor deze laatste groep heeft ons eiland uitermate geschikte grondsoorten voor zowel traditionele als  innovatieve teelten. Met de huidige klimaatverandering zal er onherroepelijk een versnelde schaalvergroting optreden en een afname in diversiteit van gewassen als er geen zoetwater beschikbaar komt.

Zoet water:
Ondanks de waardering voor de huidige initiatieven vanuit het college richting de landbouw, vindt de VVD, gelet op de nieuwe inzichten, een nieuwe  discussie over de zoetwatervoorziening binnen ons eiland van het hoogste belang. Voor een duurzame watervoorziening voor de landbouw is veel meer zoetwater nodig dan waarop nu wordt ingezet.

Wonen

Bouwen:
De VVD vindt  dat in iedere kern gebouwd moet kunnen worden. Dat is belangrijk om de leefbaarheid in de kernen te behouden en te versterken. Door het woningtekort is het lastig om nieuwe inwoners te krijgen en aan wensen van bestaande inwoners te voldoen. Jongeren op Schouwen-Duiveland hebben de grootste moeite een starterswoning te vinden, ondernemers met een personeelstekort ondervinden direct problemen met betrekking tot huisvesting, senioren worden gestimuleerd om steeds langer zelfstandig te wonen waardoor er minder doorstroming is. Ons eiland is aantrekkelijk voor nieuwvestigers vanuit de randstad. Juist nu is het moment, met oog voor de kernwaarden van dit eiland, om snel te schakelen door te bouwen naar behoefte.

Meer woningen:
De VVD heeft in juni een amendement ingediend om het aantal huizen dat in de komende tien jaar gebouwd mag worden in de komende drie a vier jaar te realiseren. Daarbij zou de woningmarktanalyse tussentijds geactualiseerd kunnen worden. Zou daaruit blijken dat er sprake is van extra uitbreidingsbehoefte dan kon de Woonvisie daarop worden aangepast en konden we aantonen dat er meer gebouwd moet worden. Dit amendement heeft het niet gehaald. Het idee van de VVD om deeltijdwonen in de kernen aan te pakken via de huisvestingwet gaat binnenkort van start.

Voorzieningen:
Bij nieuwbouw van publieke voorzieningen dient er rekening gehouden te worden met de wensen en behoeftes van de gebruikers.
De VVD-fractie is van mening dat de Gemeente de goede weg is ingeslagen door bij diverse parkeerterreinen toiletvoorzieningen te plaatsen. In de plannen en tekeningen van het Retailpark Haringvlietplein ontbreekt de toiletvoorziening. Dit geldt ook voor het parkeerterrein aan het Hatfieldpark in Zierikzee. De VVD vindt de plaatsing van  openbare toiletten in bovengenoemd gebied essentieel en zal hier een amendement voor indienen.

Masterplannen:
Samen met ondernemers, burgers en dorps- en stadsraden worden er plannen gemaakt waar veel energie, tijd en geld in wordt gestoken. Gedurende dat proces wordt de indruk gewekt dat deze plannen ook realiseerbaar zijn, waarna zij toch van de agenda worden gehaald. Hiermee ontstaat een onwenselijke ongeloofwaardigheid. Belofte maakt schuld. De VVD meent dat er in de komende begrotingsjaren duidelijkheid moet zijn over de uitvoerbaarheid van dorpsvisies,- en masterplannen.

Onderwijs:
Goed onderwijs moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle kinderen en jongeren in onze gemeente. Het draagt bij aan de ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen die een plek hebben in, en een bijdrage leveren aan onze maatschappij. De VVD onderzoekt en steunt initiatieven voor hoogwaardig, breed toegankelijk praktijkgericht onderwijs specifiek gericht op de lokale arbeidsmarkt. 
Wij zijn voorstander van clustering van scholen als dit ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. Een onafhankelijk onderzoek moet bepalen welke locaties hier het meest geschikt voor zijn. Amendementen die aan dat onafhankelijk onderzoek voorbijgaan kunnen wij niet ondersteunen.

Sport en cultuur:
De VVD ziet samenwerking en/of clustering van sportclubs, musea en muziekverenigingen als dé mogelijkheid om te overleven en kwaliteit te kunnen garanderen.  We blijven ons sterk  maken voor het faciliteren van muziekonderwijs voor de jeugd, en voor het deel van de samenleving dat meer moeite heeft met sporten.

Zorg:
Zorg dient laagdrempelig en toegankelijk te zijn. Samen blijven we opkomen voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. De menselijke maat moet behouden blijven. Ingezet wordt op zorg dichtbij huis en op netwerken met zorgaanbieders voor goede (en preventieve) zorg. Poliklinische zorg en dagbehandeling zijn niet weg te denken op Schouwen-Duiveland en daarom roepen wij het college en de raad op om alles in het werk te stellen richting de zorginstellingen om dit te behouden voor Schouwen-Duiveland.
                                                                                                                       Op Schouwen-Duiveland waar 26% van de inwoners 65 plus en 56% nu 45 plus is, en wij geen volwaardig ziekenhuis hebben is de VVD van mening dat wij een zorgtaak hebben voor de veiligheid van onze inwoners. Wij zien hier een extra reden om te streven naar kortere aanrijtijden en betere inzetbaarheid van ambulances, brandweerauto's en politiewagens.

Verblijven

Recreatiestop:
Als Schouwen-Duiveland de concurrentie met binnen-en buitenlandse bestemmingen aan wil gaan, zal de recreatiesector zich kwalitatief moeten kunnen ontwikkelen. Het op voorhand verbieden van nieuwe vestigingen van verblijfs-recreatieve bedrijven, inclusief hotels, pensions en horecabedrijven is voor de VVD een grote stap te ver en past niet binnen onze liberale beginselen. Iedere ondernemer moet ook nu de kans krijgen om te ondernemen. In oktober heeft de VVD hiertegen een amendement ingediend bij de Agenda Toerisme, dit is niet aangenomen.

Horecastop:
Een volledige horecastop gaat de VVD fractie veel te ver. Het strookt niet met onze  liberale beginselen en buiten dat druist het in tegen de gewenste kwaliteitsimpuls en variatie in aanbod. Deze wordt alleen bereikt  doormiddel van een gezonde marktwerking waar ondernemers met goede concepten de kans krijgen hun plannen op Schouwen-Duiveland te verwezenlijken. Het op slot zetten hiervan werkt ook onrealistisch hoge verkoopprijzen van bestaande bedrijven in de hand wat contraproductief werkt voor starters voor wie het vrijwel onmogelijk wordt om een financiering te verkrijgen. Hiervoor zullen wij bij de Horecavisie een amendement indienen.

Forfaitaire belasting:
Het afschaffen van de mogelijkheid tot het forfaitair voldoen van de toeristenbelasting (afkopen van de toeristenbelasting) is voor de VVD geen optie. Deze maatregel leidt tot een onwerkbare en niet te realiseren intensieve registratietoename voor zowel de recreatiesector als de controlerende ambtenaren. De VVD wacht het onderzoek hieromtrent af, en gaat er van uit dat de resultaten van dit onderzoek niet tot afschaffing van de forfaitaire belasting zullen leiden. Als het voorstel om de  forfaitaire belasting af te schaffen op tafel blijft, zal de VVD hiervoor een amendement indienen.

Wegbeheerders:
Op Schouwen-Duiveland hebben we te maken met verschillende wegbeheerders. Gemeente, Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat hebben allemaal hun verantwoordelijkheden over het wegennet met vaak verschillende uitgangspunten. Onderwerpen als doorstroming, capaciteit, veiligheid en bereikbaarheid hangen op het eerste gezicht nauw samen, maar zijn in de praktijk niet vanzelfsprekend leidend bij plannen en besluiten. De Rijksoverheid moet nadrukkelijk en voortdurend worden gewezen op de knelpunten en de grote verschillen die tijdens de verschillende seizoenen optreden. Een groot deel van het verkeer in de zomer is bovendien onbekend op ons wegennet, duidelijkheid qua bebording is ook een onderwerp, zowel qua veiligheid als kwaliteit.                                                                    

Verkeersveiligheid:
De VVD wil de verkeersmaatregelen op de Emil Sandströmweg op de lijst van te honoreren prioriteiten plaatsen en wel in het jaar 2019. Uitstel is wat de VVD betreft geen optie het betreft hier een verkeersonveilige situatie bij een school. De VVD dient een amendement in voor het versnellen van de verkeersmaatregelen op de Emil Sandströmweg in Zierikzee.

Landbouwroute:
Wij blijven ons inzetten voor het vergroten van de verkeersveiligheid in de wijk Malta in Zierikzee. Dit jaar is er  door inspanningen van de VVD  weer vooruitgang geboekt in dit dossier. Door de inzet van de VVD in de Tweede Kamer heeft de Minister besloten tot een door Rijkswaterstaat ondersteund, nieuw en onafhankelijk onderzoek. De VVD volgt dit onderzoek  en blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Juist door landbouwverkeer zoveel mogelijk te scheiden van het reguliere verkeer is er qua veiligheid veel winst te behalen.

Hoofdlijnen:
Samenvattend kan de VVD in grote lijnen instemmen met de voorgestelde begroting met uitzondering van o.a. de volgende punten: Wij verzoeken het college en de raad onze genoemde punten in overweging te nemen. Veiligheidsplan Emil Sandströmweg Zierikzee, extra gelden voor Masterplannen, realisatie Zeehondenpad, Extra toiletvoorzieningen, oplaadpunten voor elektrische fietsen.

 

De VVD bedankt het huidige college, de griffier, ambtenaren, de bodes en de collega raadsleden voor de plezierige samenwerking in de afgelopen periode.

 

Fractie VVD Schouwen-Duiveland:
Fractievoorzitter/Raadslid: 
    Margo Lemsom 
Raadslid:                   
             Bruno van der Hoek
Burgercommissielid:          
     Erik Groffen
Burgercommissielid:          
     Arianne Klompe