VVD heeft 4 amandementen verzilverd tijdens de begrotingsraad

Nieuwsbrief begrotingsvergadering 2018.

De VVD heeft vier amendementen ingediend tijdens de vergadering:


- Verkeersmaatregelen op de Emil Sandströmweg Zierikzee

- Nationaal Zeehondenpad Renesse

- Oplaadpunten voor elektrische fietsen

- Toiletvoorziening  Zierikzee.

Alle ingediende amendementen en moties die door de VVD zijn ingediend of mede-ingediend zijn met meerderheid van stemmen aangenomen.

Verkeersmaatregelen op de Emil Sandströmweg Zierikzee.
De VVD wil de verkeersmaatregelen op de Emil Sandströmweg op de lijst van te honoreren prioriteiten plaatsen en wel in het jaar 2019. Uitstel is wat de VVD betreft geen optie. Het gaat hier om een drukke weg te midden van een kinderrijke omgeving en een drukbezochte basisschool en kinderopvang. De Emil Sandströmweg is hiernaast een drukke, doorgaande route naar o.a. de Cornelia en de Victoriakliniek.

In de praktijk blijkt dat de huidige verkeersmaatregelen onvoldoende zijn. Tegen relatief lage éénmalige kosten kan deze onveilige situatie snel worden aangepakt en opgelost. De totstandkoming van het plan voor deze nieuwe verkeersmaatregelen is volgens de VVD ook een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Hieraan hebben diverse partijen (school, ouders, omwonenden en burgers uit de naastliggende wijk) meegewerkt. Het  plan zoals het er nu ligt wordt door alle meewerkende partijen gedragen met als hoofddoel een kindvriendelijke en veilige omgeving en oversteekplaats voor de school en omwonenden te creëren.
 
Tekening: artist impression nieuwe situatieNationaal Zeehondenpad Renesse:
Een voorbereidingskrediet voor het Nieuw ‘Natuur Zeehondenpad’ over de duinen als beleving Renesse Zeehondendorp. Een pad van ruim 700 meter boven over de duinen met enerzijds uitzicht op de grote kolonie zeehonden en anderzijds over de kern van Renesse en de Vuurtoren van Burgh-Haamstede. De zeehonden zijn dagelijks te aanschouwen op de zandbank Middenplaat. Het traject van het pad ligt er al en is aangelegd als onderhoudspad door eigenaar Waterschap. Een voor Zeeland absoluut uniek belevingspad waar men vanaf een kleine afstand de zeehonden in hun natuurlijk omgeving kan bekijken. 


De VVD ziet het Zeehondenpad als een aanwinst voor de inwoners van Schouwen-Duiveland en voor het toeristisch aanbod. Omdat het Zeehondenpad aan beide zijden (Duinovergangen Jan van Renesseweg en Scholderlaan) aansluit op bestaande paden is het tevens de missende schakel in het traject Duinhoeve Haamstede-Rampweg Renesse. Het openstellen van onderhoudspaden is een streven van het Waterschap zoals benoemd in haar bestuursprogramma. Significante cofinanciering is o.a. mogelijk vanuit ondernemers van Renesse.

De VVD vindt het belangrijk om de mogelijkheid van de realisatie van dit pad te onderzoeken. Daarbij moet worden bezien of het verwezenlijken van het pad significante negatieve gevolgen heeft voor instandhoudingsdoelstellingen van aangewezen habitattype(n)/soorten.

Toiletvoorziening bezoekers Retailpark Zierikzee:
De VVD-fractie is van mening dat de Gemeente de goede weg is ingeslagen door bij diverse parkeerterreinen toiletvoorzieningen te plaatsen. Bij het bestuderen van de plannen van het nieuwe winkelcentrum (Retailpark Haringvlietplein) werd snel duidelijk dat de toiletvoorziening op de tekening ontbrak. Dit geldt ook voor het parkeerterrein aan het Hatfieldpark in Zierikzee. De VVD vindt een goede openbare toiletvoorziening van essentieel belang. Daarin staat zij niet alleen. Wij krijgen regelmatig aanvragen van ouders van jonge kinderen, van ouderen en ouderenorganisaties over het  probleem dat er te weinig openbare toiletten aanwezig zijn op Schouwen-Duiveland. Ook de Maag, Lever en Darm stichting zet zich al langere tijd in voor meer openbare toiletvoorzieningen.

Het antwoord op de door de VVD ingediende schriftelijke vragen “hier is geen fysieke ruimte voor” stemt ons dan ook allerminst tevreden. Waar een wil is, is een weg. De VVD meent een geschikte locatie te hebben gevonden in de nabijheid van de drie parkeerterreinen op een overzichtelijke plaats, vlakbij het nieuwe winkelcentrum. (zie tekening)
op onderstaande afbeelding aangegeven plaats. Bezoekers van Retailpark Haringvlietplein, de parkeerplaats Hatfieldpark en de Pontes Pieter Zeeman zijn dan in de gelegenheid om van deze voorziening gebruik maken.Oplaadpunten voor elektrische fietsen:
Op de lijst niet te honoreren prioriteiten 2019 - 2022 staat o.a. het creëren van een netwerk van elektrische fietsvervoersystemen. Het platform Toerisme heeft dit project als actiepunt in het uitvoeringsprogramma van de agenda Toerisme opgenomen.

De VVD is van mening dat in het kader van een 5-sterren fietsprovincie dit actiepunt naar voren moet worden gehaald en wel naar 2019.

Uit recente onderzoeken blijkt dat één op de drie nieuwe fietsen die wordt aangeschaft er een  met elektrische trapondersteuning is. Op een eiland als Schouwen-Duiveland waar prachtige wandel- en fietspaden aanwezig zijn moeten we daarom op korte termijn schakelen door oplaadpunten te creëren voor onze bewoners en bezoekers. Wanneer we dit uitstellen lopen wij achter de feiten aan. Zeeland heeft nu de titel vijf sterren fietsprovincie en de VVD vindt dat we dit ook waar moeten blijven maken. De VVD wil dit om bovenstaande redenen alsnog voor 2019 honoreren.

A5 Extra impuls praktijkgericht onderwijs
De VVD is groot voorstander van sterke combinaties tussen het bedrijfsleven en praktijkgericht onderwijs. niet alleen voor horeca maar ook voor de zorg, en techniek en/of hoger opgeleiden. Hiermee kunnen wij bijdrage in de ontwikkeling van onze jeugd en vergroting van baangaranties, carrièremogelijkheden en goede afstemming op de arbeidsmarkt. De VVD is mede-indiener van dit amendement.

A6 Verkenning duurzame borging eilandmarketing.                  
De VVD is mede-indiener.

A7  Regioscholen en breedtesportvoorziening(en) 
De VVD heeft een voorstel gedaan om het amendement betreffende regioscholen en breedtesportvoorzieningen aan te passen . Het eerder neergelegde amendement was voor ons te kort door de bocht. Dit amendement voorziet er nu in dat uit een gedegen onderzoek moet blijken wat de beste locaties zijn voor de regioscholen en of de breedtesportvoorziening. Met dit aangepaste amendement wordt niet voorbijgegaan aan onderzoeken die inmiddels zijn gedaan en waar veel tijd en energie in is gestopt door diverse partijen. Door een plan van aanpak wordt ook inspraak van schoolbesturen, ouders, sportverenigingen en andere stakeholders hierin meegenomen. De VVD heeft dit aangepaste Amendement gesteund.

A8  Structureel beschikbaar extra budget voor masterplannen, stads-, dorpsvisies en –plannen.
Samen met ondernemers, burgers en dorps- en stadsraden worden er plannen gemaakt waar veel energie, tijd en geld in wordt gestoken. Gedurende dat proces wordt de indruk gewekt dat deze plannen ook realiseerbaar zijn, waarna zij toch van de agenda zijn gehaald. Hiermee ontstaat een onwenselijke ongeloofwaardigheid. Belofte maakt schuld. De VVD meent dat er in de komende begrotingsjaren duidelijkheid moet zijn over de uitvoerbaarheid van dorpsvisies,- en masterplannen. De VVD is voorstander dat de meeropbrengsten ten goede moeten komen aan het toeristisch product. Toch kunnen we ook hiermee instemmen omdat  aantrekkelijke dorpen, havens e.d.  ook bijdragen aan de beleving van de toerist. De VVD is mede-indiener.

A9 Financiële planning stads en dorpsraden.
Mede-indiener

A10 Herijken monumenten met gemeentelijke monumentenstatus.  

Mede-indiener


A11 Strandapp en bebording
Mede-indiener

A12 Stimuleren Biodiversiteit akkerranden.
Mede-indiener

A13 Experiment Right to Challenge
Mede-indiener

A14 Voorbeeldfunctie extra garantiebanen wet banenafspraak
Mede-indiener

A15 Wat voor gemeente willen we zijn
Mede-indiener

A17 Verbetering fietsvoorziening Grachtweg Zierikzee.

Gesteund

A19 Uitvoeren behoefte onderzoek verblijfs-recreatieve eenheden.

Gesteund

A21 Vervanging asbestdaken voor particulieren en bedrijven.
Mede-indiener

M1 bewegwijzering.                                                     
De VVD vindt dat overwogen moet worden om er een dynamisch systeem van te maken. De VVD ondersteunt de vraag naar een onderzoek hiernaar en adviseert tot die tijd de tijdelijke maatregelen te handhaven. De VVD is mede-indiener van deze motie.

M4 Integrale afweging (ruimtelijk) beleid energieagenda in stads-, en dorpsvisies.    
Mede-indiener                                                                                                               

M5 Aangepaste motie oproep voor raadsbrief omtrent parkeren bussen/touringcars in Zierikzee te reguleren.       

Mede-indiener

M6 Grip op gemeenschappelijke regelingen/ketenpartners

Gesteund

M7 Beleid diversiteit                                                  
Mede-indiener

M8 aangepaste motie verzoek college gesprek aan te gaan met eigenaren busstation grachtweg Zierikzee omtrent het terrein.                    
Gesteund


M9 Nieuwbouw Pontes Pieter Zeeman
Ook de VVD wil dat de gemeenteraad tussentijds op de hoogte wordt gehouden omtrent de ontwikkelingen van het leerlingenaantal en inzake financiële ontwikkelingen. De VVD is mede-indiener.

M10 Zoet water                                                         
Bij het zoeken van oplossingen voor een goede zoetwatervoorziening voor de agrarische sector van meet af aan niet alleen te focussen op het optimaliseren van het reeds aanwezige zoetwater en andere teelten of teeltwijzen, maar minstens even intensief in te zetten op het verkennen zoetwateraanvoer van buitenaf; dit in nauw overleg te doen met de relevante spelers (agrarische sector, Waterschap, etc.) en ter discussie te stellen binnen de relevante overleggremia; VVD is mede-indiener

M11 aanpassen evenementenbeleid afval                                  
Mede-indiener       

M12 geschikte locaties Tiny Houses                                     
Gesteund

M16   voorstel aansluiting bij Platform Energiek Zeeland               
Mede-indiener                    

M17 aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om bij de verantwoordelijke beheerders aan te dringen om werkzaamheden aan de Schelphoek te verrichten.                      
Gesteund


M18 aangepaste motie beleid speelruimtevoorzieningen voor alle leeftijden mee te nemen in de totstandkoming van de stads- en dorpsvisies.
Gesteund

M21 herijking van het bomenbeleidsplan voor Schouwen-Duiveland

Gesteund

Tussenliggende Amendementen en Moties zijn ingetrokken dan wel niet ondersteund door de VVD.