Bezoek Helma Lodders

Tijdens het bezoek aan Schouwen-Duiveland van de Kamerdelegatie met Helma Lodders zijn een aantal onderwerpen aan bod gekomen die op het moment belangrijk zijn voor de land- en tuinbouw.

Noodzaak zoetwater voor land en tuinbouw

Voor het opstarten van onderzoek en het starten van een traject om stappen te kunnen zetten zonder dat er in ons gebied al over kosten en baten gediscussieerd wordt vraagt om steun vanuit de overheden. Ook over specifieke vragen ten aanzien van infiltreren van zoetwater in de bodem worden contacten gelegd. Het infiltreren van zoetwater in de bodem is wettelijk niet toegestaan omdat hier nog geen richtlijnen voor zijn. De provincie zal hier in samenwerking met het waterschap beleid moeten ontwikkelen op welke manier dit geregeld kan worden. De VVD pleit hierbij ook voor nauwere samenwerking tussen beide organen zeker daar waar overlap zit in taken en verantwoordelijkheden.

Gewasbeschermingsmiddelen

Nederland gaat te ver in het beleid omtrent gewasbeschermingsmiddelen Maximale hoeveelheden residu worden ruimer gemaakt voor stoffen die in Nederland al lang niet meer mogen, om zo de supermarkten de ruimte te geven wereldwijd in te kopen. verder brengt het verbieden van sommige toepassingen, veelal op basis van emotie, oneerlijke concurrentie met zich mee. Een voorbeeld hiervan is het verbieden van een zaadbehandeling van suikerbieten omdat dit schadelijk zou zijn voor bijen. Een gewas als suikerbieten bloeit niet en daarom zitten er ook geen bijen in. Bovendien kon er met een heel minimale hoeveelheid een complete teelt gedaan worden zonder verder in het seizoen in hoeven te grijpen. Door deze toepassing te verbieden in Nederland is de kans groot dat er in het seizoen pesticiden gespoten gaan worden en ontstaat er een oneerlijke concurrentie binnen Europa.

Stikstofdifferentiatie

Als gevolg van de droge zomer van afgelopen jaar kan het dat de stikstofdifferentiatie niet benut kan worden, waardoor gewassen onvoldoende bemest mogen worden. Dit zeer in detail tredende onderwerp wordt door de delegatie meegenomen naar de tweede kamer. Een oplossing zou zijn door extreme jaren uit de middeling weg te laten.

Agroloket

Op initiatief van de VVD wordt er een Agroloket geopend waar land- en tuinbouwondernemers aan kunnen kloppen met vragen en suggesties.

Dit bezoek heeft wederom aangetoond hoe belangrijk het is dat op alle niveaus en tussen verschillende bestuurlijke organen wordt samengewerkt. Om die samenwerking te stimuleren en bewerkstelligen is het essentieel dat de VVD goed vertegenwoordigd is en blijft in alle bestuurslagen.