Starten en opstaan

Op 7 juni jl. is een nieuw college van gedeputeerde staten geïnstalleerd en het coalitieprogramma voor de komende vier jaar gepresenteerd. Een mooi moment  om terug te blikken.

De verkiezingsuitslag op 20 Maart voor de VVD in geheel Zeeland viel tegen. We hoopten op behoud van de zes zetels, maar gezien de polls die een flinke score voor FvD voorspelden, hielden we- realistisch als we zijn-  ook rekening met een zetel verlies. Het werden er helaas twee. Onze deelname aan het college en de kwaliteit van de VVD en 6 jaar stevig bestuur van Carla Schönknecht in het college van GS, leken er even niet toe te doen. Dit was niet uniek voor Zeeland, alle  provincies hebben hiermee te maken gehad.  Schouwen-Duivenland was in Zeeland de enige gemeente, waar dankzij uw stem, de VVD de grootste bleef. Langs deze weg bedankt voor uw stem en uw vertrouwen! Daarbij ook een groot compliment aan het VVD team dat zich op Schouwen-Duiveland heeft ingezet voor de Provinciale Statenverkiezingen en waar ik tijdens de campagne altijd een beroep op kon doen.

Collegeonderhandelingen

Veel tijd om stil te staan bij de uitslag was er niet. Een dag na de verkiezingen begonnen de collegeonderhandelingen op initiatief van het CDA, de grootste fractie. De informatie startte onder leiding van René Verhulst, burgemeester van Ede en oud burgemeester van Goes.  Hij zag na de eerste informatieronde mogelijkheden om FvD naast CDA, SGP, VVD en PvdA deel uit te laten maken van een nieuw college en adviseerde dit als eerste optie te onderzoeken tijdens de formatie. Dit advies werd niet 1 op 1 overgenomen. Er waren te veel twijfels. Vandaar dat werd gekozen voor een tussenfase met een verdiepingsslag op de inhoud van de diverse onderwerpen voor een coalitieprogramma. Het werd een zogenaamde preformatie die onder leiding stond van Ad Schenk, oud wethouder van Borssele. Hij sprak met de fracties afzonderlijk en nog een keer met de fracties gezamenlijk. Ad Schenk kwam tot een andere conclusie. Een coalitie met deze vijf partijen hoefde niet op voorhand onhaalbaar te zijn, maar vergde wel een langdurig en complex traject waarin hij serieuze afbreukrisico’s zag.  Risico’s op de inhoud met klimaat als zeer prominente factor, maar ook op de invulling van politieke verantwoordelijkheid die door FvD geheel anders wordt beleefd. Ruim baan voor referenda over allerlei onderwerpen waarna het standpunt van de meerderheid door FvD wordt overgenomen. Dat maakt het lastig om vooraf heldere inhoudelijke afspraken te maken en een koers te bepalen. Daarom adviseerde hij in de formatie een coalitie te onderzoeken bestaande uit CDA, SGP, VVD en PvdA. Ook adviseerde hij te streven naar een breed gedragen Statenagenda waarin bijvoorbeeld punten waarover wel overeenstemming bestaat met FvD (en andere partijen) kunnen worden opgenomen.

Na dit advies zijn de vier partijen intensief aan de slag gegaan en het resultaat mag er zijn: Samen verschil maken. Via deze link kunt u het gehele programma lezen: https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1900074.

Betrokkenheid en samenwerking

De provincie staat voor grote opgaven. Dit vergt een andere werkwijze en vooral ook een intensievere samenwerking met anderen zoals gemeenten en het waterschap, maatschappelijke organisaties en instellingen en bedrijven, maar ook de burgers worden voluit betrokken bij zaken als de nieuwe omgevingsvisie 2020, de energietransitie, een andere benadering van mobiliteit (slimmer) en openbaar vervoer. U vindt het allemaal terug in het coalitieakkoord dat natuurlijk nu verder uitgewerkt gaat worden. 

We werken nu in een kleinere fractie. Naast Kees Bierens en Nicole Heerkens is Danielle de Clerck nieuw in de fractie gekomen. Nummer 5 op de lijst, Marianne Reinders, is beëdigd als burger commissielid. Ik doe met haar samen de commissie Ruimte. Nicole en Danielle zitten in de commissie Economie en Kees en ik behartigen samen de zaken in de commissie Bestuur. Nieuw is de commissie strategische opgaven die een wisselende bezetting heeft afhankelijk van het onderwerp. In deze commissie worden al die grote onderwerpen behandeld.

Samen verschil maken

Voor mij zelf zijn er functies bijgekomen. Naast de eervolle benoeming als eerste plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten, ben ik nu ook voorzitter van de Agendacommissie en onderdeel van het Presidium, het college van fractievoorzitters.

De eerste weken na de verkiezingen stonden vooral in het teken van de onderhandelingen en de intrede van de nieuwe statenleden. Met het coalitieakkoord en een nieuw college met daarin onze eigen VVD gedeputeerde Dick van de Velde  kunnen we nu echt van start. Het doel: Zeeland verder brengen naar een in alle opzichten duurzame toekomst en samen het verschil maken. Wie doet er mee?

 

Hans van Geesbergen