Nee tegen verhoging OZB

In de laatste vergadering van de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voor het zomerreces, heeft de VVD als enige partij niet ingestemd met het amendement voor verhoging op de Onroerend Zaak Belasting (OZB) op niet woningen. Een verhoging van 46% voor eigenaren en 76% voor de gebruiker van de panden. Voor eigenaar en gebruiker stijgt het bedrag met 58,1%.

In het algemeen belang
Tijdens de  bewogen vergadering is door verschillende partijen druk uitgeoefend op de VVD om toch in te stemmen met de belastingverhoging. Er is ons verweten aan partijpolitiek te doen en niet te handelen in het algemeen belang. Uit de argumenten waarop onze fractie tegenstemde, blijkt juist het tegenovergestelde. Bij een verhoging van de OZB belasting op niet-woningen, wordt geen rekening gehouden met het feit dat: 

  • Het niet met zekerheid te zeggen is, of de meeropbrengst voor de gemeente al dan niet gekort wordt door het rijk.
  • Er geen rekening gehouden is met de overige structurele lasten voor ondernemers als waterschap, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht maar ook deelname aan de biz e.d.
  • Er een vergelijking gemaakt met het gemiddelde van Zeeland en niet met gelijkwaardige gemeenten. Dit geeft een vertekend beeld. Bedrijfspanden in grote steden vallen vrijwel altijd duurder uit.
  • Veel, vooral jonge, boerenbedrijven het al zwaar hebben na eerst natte zomers en daarna een extreem droge zomer.
  • De grootste werkgever van Schouwen-Duiveland, de recreatie en horecasector, weer de grootste betaler wordt.

Veel inwoners gebruik maken van garageboxen, opslagplaatsen e.d. Na hertaxatie (ligt in de lijn der verwachting hoger) komt ook daar het percentage overheen.
 
Anders en efficiënter
De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft veel ambities. De gemeente moet een investeringspatroon realiseren dat hierbij past en een bijdrage levert aan onze economie. De VVD is, zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma, terughoudend met het verhogen van belastingen. Wij vinden dat er eerst bekeken moet worden of het ook anders of efficiënter kan. De VVD vindt het niet getuigen van betrouwbaarheid als men bij tegenvallers direct de inwoners en/of ondernemers het financiële gat laat dichten zonder andere alternatieven te hebben onderzocht.
 
Verantwoordelijkheid nemen
De VVD is een partij die altijd zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. De afgelopen perioden is er mede onder ons bewind zelfs 15 miljoen bezuinigd. Twee weken geleden vernamen we via de wethouder van financiën dat er een tekort van vijf miljoen wordt verwacht in 2023. Inmiddels blijkt dit nog 3 miljoen te zijn. Er is nog 3 jaar tijd om die overige 3 miljoen te bezuinigen. Dit hoeft niet op stel en sprong. Nu blijkt dat in het hele land in vrijwel elke gemeente veel tekorten ontstaan op “Sociaal domein”, zal de druk op het rijk toenemen om met compensatie maatregelen te komen.
 
Verstrekkende gevolgen
Wij missen de financiële onderbouwing en de daadwerkelijk inzichtelijkheid omtrent de overige structurele kosten voor de huurders en ondernemers. Zonder de juiste informatie, kun je wat de VVD aangaat in het kader van betrouwbare overheid,  geen beslissing nemen met zulke verstrekkende gevolgen.