Algemene beschouwingen 2019

Voorzitter, college en leden van de raad, De VVD, voert geen oppositie om het voeren van oppositie. Wij menen dat wij, ongeacht de politieke kleur, één gemeenschappelijk doel voor ogen moeten houden: “alle beslissingen die wij overwegen en nemen, staan boven alles in het belang van Schouwen-Duiveland”.

De VVD kijkt terug op een jaar waarin zij zich actief en constructief heeft opgesteld en waar mede dankzij die inzet, veel zaken onder de aandacht zijn gebracht. Ook komend jaar kunnen de inwoners, college en collega-raadsleden van Schouwen-Duiveland weer rekenen op een proactieve, positieve houding van de VVD. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, dat is waar VVD Schouwen-Duiveland voor staat en voor gaat.

Werken
Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) denken in mogelijkheden en willen niet worden beperkt door bureaucratische procedures. De VVD pleit dan ook voor meer ondersteuning aan de ondernemer. Samen met de gemeente moeten bedrijfsplannen oplossingsgericht bekeken worden.

Belastingverhoging
De VVD pleit voor een verantwoord functionerende gemeente met een evenwichtig en transparant financieel beleid, waar de afweging wordt gemaakt of het anders en efficiënter kan. Wij zijn dan ook terughoudend met verhoging van alle belastingen. Daarom stemde de VVD, als énige partij, tegen de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) Het verhogen van de OZB is een maatregel die veel ondernemers raakt. Alle gemeenten krijgen door het rijk regels opgelegd, die vervolgens extra veel geld kosten. Wij vinden dat het rijk ons tegemoet moet komen nu gemeente Schouwen-Duiveland een bezuinigingsopgave heeft van enkele miljoenen euro’s, onder meer door tekorten op het sociaal domein. De VVD heeft over het laatste een motie ingediend en deze is unaniem door de raad aangenomen.

Toerisme
De recreatieve sector is erg belangrijk voor de economie van Schouwen-Duiveland. De VVD vindt dat alle meer-inkomsten uit de toeristenbelasting moeten worden ingezet voor het recreatief product. Ons eiland moet aantrekkelijk blijven voor de toerist en onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan fiets- en wandelpaden, sportvoorzieningen al dan niet water gerelateerd, oplaadpunten voor elektrische fietsen, maar ook aan de mogelijkheid voor nieuwe recreatieve projecten die daadwerkelijk iets toevoegen.

Natuur en Milieu
Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling. De VVD is terughoudend in het opleggen van extra (milieu)regels en toekennen van subsidies. Het mag niet zo zijn, dat door een gewenste inhaalslag, financiële gevolgen te groot worden voor inwoners en ondernemers. In een tijd waarin elektrisch rijden gestimuleerd wordt, is het zaak dat wij als gemeente zorgen dat dit ook in de praktijk gerealiseerd kan worden. Wij blijven aandringen op versnelde procedures bij particuliere aanvragen en op voldoende openbare oplaadmogelijkheden.
Het landschap van Schouwen-Duiveland heeft een grote aantrekkingskracht op bewoners, toeristen en agrariërs. Voor deze laatste groep heeft de droge zomer van ook afgelopen jaar het belang onderstreept van voldoende zoetwater. Binnen het Living Lab krijgt dit onderwerp veel positieve aandacht. Mooi voorbeeld hiervan is het monitoringsproject "Natuurlijk zoet". Naast het in kaart brengen van het aanwezige zoetwater en mogelijk uitrollen van kennis en ervaring vanuit de proeftuin Zeeland, zal externe aanvoer van zoetwater onderzocht moeten worden. Vanuit de sector zijn hier initiatieven maar de agrariërs kunnen dit niet alleen. De VVD zal zich hiervoor blijven inzetten en erop toezien dat de overheden dit ook doen. Zeker nu zoetwater binnen Zeeland zo’n prominente plaats heeft in diverse coalitieprogramma’s.

Wonen
Het aantal inwoners in Schouwen Duiveland is, ondanks alle sombere voorspellingen, toegenomen. Jongeren op Schouwen-Duiveland hebben de grootste moeite een starterswoning te vinden. Senioren worden gestimuleerd om steeds langer zelfstandig te wonen waardoor, er minder doorstroming is. Ook ondernemers met een personeelstekort ondervinden direct problemen met betrekking tot huisvesting. De VVD vindt dat in iedere kern gebouwd moet kunnen worden. Voor iedere levensfase de juiste woning. Dat is belangrijk om de leefbaarheid in de kernen te behouden en te versterken. Ons eiland is aantrekkelijk voor nieuwe inwoners vanuit de randstad. Juist nu is het moment, met oog voor de kernwaarden van dit eiland, om snel te schakelen door te bouwen naar behoefte.

Masterplannen
In de vorige Algemene Beschouwingen gaf de VVD al aan dat er samen met ondernemers, burgers en dorps- en stadsraden plannen worden gemaakt waar veel energie, tijd en geld in wordt gestoken, men verwacht dat de plannen ook worden uitgevoerd. Wanneer deze na zo’n intensief proces toch van de agenda worden gehaald, ontstaat een onwenselijke ongeloofwaardigheid. Belofte maakt schuld. In dit kader heeft de VVD samen met LSD het initiatief opgepakt en in goed overleg met de betreffende dorpsraden twee amendementen opgesteld waarin zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de betreffende dorpsraden. Indien er in de tijdsplanning en/of uitvoering van masterplannen wordt geschoven dan moet er ook financiële dekking worden gevonden. Dit wordt via het amendement Prioritering Uitvoering en financiering masterplannen en stads- en dorpsvisies mogelijk gemaakt, zodat in de komende begrotingsjaren duidelijkheid is over de uitvoerbaarheid van de huidige dorpsvisies en masterplannen.

Onderwijs
Goed onderwijs moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle kinderen en jongeren in onze gemeente. Het draagt bij aan de ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen die een plek hebben in, en een bijdrage leveren aan onze maatschappij.

Brede school
Het succes van de Brede school Noorderpolder Theo Thijssen is groter dan verwacht. Het leerlingenaantal is in de afgelopen jaren gestegen van 167 in 2015 naar 245 in 2019. De door de gemeente in 2018 nieuwe opgestelde prognoses laten zien dat de Theo Thijssenschool doorgroeit naar ruim 290 leerlingen. Een beeld wat stabiel blijft tot zeker 2035.
De stijging van de leerling aantallen is niet alleen het gevolg van aanzuigende werking door de nieuwbouw, maar juist het netwerk van voorzieningen in en rond de school, door jonge gezinnen als zeer positief ervaren, met als gevolg dat de Theo Thijssen een acuut huisvestingsprobleem heeft.
De (spoed-)aanvraag voor capaciteitsuitbreiding van de locatie Theo Thijssen is door het college afgewezen. Er zou capaciteit voldoende aanwezig zijn bij Binnen de Veste. De VVD meent dat dit qua veiligheid, organisatie voor de gezinnen en onderwijs technisch geen optie is. Hiernaast zou het ook in strijd zijn met het LEA Onderwijsakkoord Kinderopvang en Onderwijs Schouwen-Duiveland 2018-2022, waarin o.a. staat: Alles onder één dak (één ontwikkelplaats voor kinderen), één team, één leiding.

Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (VMSD)
De vrijwilligersmusea in de diverse kernen zijn waardevol. Ze dragen bij aan de leefbaarheid en zingeving. Vorig jaar organiseerden de kleine musea het project “Het laatste oorlogsjaar van Schouwen-Duiveland” en wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de gezamenlijke tentoonstelling “De bevrijding van Schouwen-Duiveland”. De door de musea opgedane ervaringen zijn positief en ook de Provincie, de Vereniging Zeeuwse Musea en Erfgoed Zeeland hebben positief gereageerd op deze samenwerking.
Om de samenwerking te kunnen voortzetten en door te ontwikkelen dienen wij een amendement in voor de organisatie kleine musea binnen de VMSD bestaande uit: Brusea in Bruinisse, Brouws Museum in Brouwershaven, de Burghse Schoole in Burgh-Haamstede, Goemanszorg in Dreischor en Museumhaven Zeeland in Zierikzee om structureel € 50.000 subsidie te verlenen. De dekking van dit bedrag kan op termijn worden gevonden door het subsidiebedrag voor het Stadshuismuseum met € 50.000 te verlagen.

Gezondheidszorg
Zorg dient laagdrempelig en toegankelijk te zijn. Poliklinische zorg en dagbehandeling zijn niet weg te denken op Schouwen-Duiveland. Met 19.000 inwoners die nu 45 plus zijn en het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis op Schouwen-Duiveland is de VVD van mening dat er een zorgtaak ligt voor de veiligheid van onze inwoners. Voor de VVD reden om te streven naar kortere aanrijtijden en betere inzetbaarheid van ambulances, brandweerauto's en politiewagens.

Jeugdzorg
De VVD was voornemens een motie in te dienen betreffende het oplopende tekort binnen de jeugdzorg. Wij zijn van mening dat de tijd is aangebroken om keuzes te gaan maken. Omdat de organisatie heeft aangegeven binnen een paar weken met een plan te komen en ook landelijk er vanuit het kabinet maatregelen zijn aangekondigd, hebben wij besloten deze ontwikkelingen eerst af te wachten.

Verblijven
Op Schouwen-Duiveland hebben we te maken met verschillende wegbeheerders. Gemeente, Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat hebben allemaal hun verantwoordelijkheden over het wegennet met vaak verschillende uitgangspunten. Onderwerpen als doorstroming, capaciteit, veiligheid en bereikbaarheid hangen op het eerste gezicht nauw samen, maar zijn in de praktijk niet vanzelfsprekend leidend bij plannen en besluiten. De Rijksoverheid moet nadrukkelijk en voortdurend worden gewezen op de knelpunten en de grote verschillen die tijdens de verschillende seizoenen optreden. Een groot deel van het verkeer in de zomer is bovendien onbekend op ons wegennet, duidelijkheid qua bebording is ook een onderwerp, zowel qua veiligheid als kwaliteit.

Verkeersveiligheid en verkeersontsluitingHet probleem aangaande de verkeersontsluiting van Zierikzee. In de plannen die nu worden voorbereid willen wij in ieder hebben opgenomen dat er een extra ontsluiting wordt gerealiseerd voor de wijk Poortambacht, het daarbij horende in ontwikkeling zijnde Haringvlietplein en het bestaande winkelgebied aan de Grevelingenstraat naar de N59. Dit helpt om de doorstroming in en rond Zierikzee te verbeteren en de rotondes en verkeerslichten te ontlasten. Ook is de VVD nog steeds van mening dat er een oplossing moet komen voor het landbouwverkeer in en rond Zierikzee. Door landbouwverkeer te scheiden van het reguliere verkeer is er qua veiligheid veel winst te behalen.

Bestuur en burgerzaken
De huidige financiële problemen binnen het sociaal domein vragen het uiterste van onze organisatie. Er moeten keuzes worden gemaakt. Dit geldt wat ons betreft ook voor externe inhuur. Tijdens de begrotingsvergadering dient de VVD een motie in, omdat het van belang is kritisch te blijven op de inhuur van externe krachten. Externe inhuur kost in de regel meer en heeft als bijkomend nadeel dat er minder kennis wordt opgebouwd in de organisatie. In 2018 vergde de inhuur bij de gemeente Schouwen-Duiveland een bedrag dat overeenkomt met 19% van de totale loonsom. In vergelijking met voorgaande jaren is dat een forse stijging.

Hoofdlijnen
Samenvattend kan de VVD in grote lijnen instemmen met de voorgestelde begroting, echter verzoeken wij het college en de raad onze eerder genoemde punten in overweging te nemen. Drie noodlokalen voor de Theo Thijssen school in Zierikzee, kritisch zijn op externe inhuur, aanpassing en extra gelden voor uitvoering van de dorpsvisies en masterplannen en subsidieaanpassing voor de VMSD en het Stadhuismuseum. Hiernaast zijn wij mede-indiener van diverse amendementen en moties waarmee wij het belang van ons eiland onderschrijven.


De VVD bedankt het huidige college, de griffier, ambtenaren, de bodes en de collega raadsleden voor de plezierige samenwerking in de afgelopen periode.


Fractie VVD Schouwen-Duiveland

Fractievoorzitter/Raadslid : Margo Lemsom

Raadslid : Bruno van der Hoek

Burgercommissielid : Erik Groffen

Burgercommissielid : Arianne Klompe