VVD geeft signaal af tegen ontstane politieke klimaat

Fractievoorzitter Margo Lemsom (VVD) heeft te kennen gegeven geen deel meer uit te willen maken van de raadsklankbordgroep bestuursopdrachten. De VVD nam hieraan deel met als doel constructief mee te denken inzake de bezuinigingsmogelijkheden c.q. het al dan niet toekennen van subsidies. Inmiddels is duidelijk geworden dat de besproken informatie binnen de groep gebruikt wordt voor politieke doeleinden.

Momenteel ligt er een pakket met bezuinigingsvoorstellen, waarover leden worden geacht niet binnen de eigen (steun)fractie te communiceren. Inmiddels is door fractievoorzitter Robbert Lievense van LSD voorgesteld de lijst geheim te houden, maar geeft hij wel aan zelf met de stakeholders te willen overleggen. Mede gelet op het rapport ‘Samenspel op Schouwen Duiveland van de raadsonderzoekscommissie en de daaruit voortgekomen conclusies, wil de VVD niet verder bijdragen aan de huidige werkwijze.

Margo Lemsom van de VVD: “Het zou duidelijk moeten zijn dat gemaakte afspraken gelden voor alle leden van de groep. Hiernaast moeten alle belanghebbenden gehoord kunnen worden door alle partijen en niet slechts een selectief gekozen groepje. Hierdoor ontstaat er verschillende informatie bij de partijen en een ongelijk speelveld.” 

Door op te stappen uit de raadsklankbordgroep bestuursopdrachten geeft de VVD een signaal af tegen het ontstane politieke klimaat. Zij geeft aan keuzes te willen baseren en beslissingen te willen nemen op grond van concrete feiten, gedegen onderzoeken, openbaar democratisch debat en uitsluitend in het algemeen belang.