Algemene Beschouwingen 2020

Voorzitter, college en leden van de raad, we hebben met elkaar een bewogen jaar achter de rug en het einde is nog niet in zicht. Toen we in het voorjaar ook in Nederland met Covid-19 werden geconfronteerd, veranderde onze wereld er in één die wij tot dusver niet kenden. Een wereld op afstand, met geen of minder fysiek contact en waar de gevolgen voor onze inwoners en ondernemers niet te overzien zijn.

Nu de overheid, door de invoering van burgerparticipatie juist dichter bij de inwoners probeert te staan, lijkt de pandemie ons verder uit elkaar te drijven. De VVD heeft dit jaar verschillende keren aan de bel getrokken over de manier waarop beslissingen van het college zijn gepresenteerd en gecommuniceerd.

 

Verder zijn we bij verschillende projecten geconfronteerd met forse kostenoverschrijdingen. Daardoor ontstond en ontstaat (onnodige) commotie en onrust. Het draagvlak en vertrouwen in de gemeente lijkt onder de inwoners en ondernemers van Schouwen-Duiveland snel af te nemen.

 

Dat draagvlak is juist nu zo belangrijk. De VVD pleit vanaf het begin van de uitbraak van corona voor een actieve benadering en aanpak die zich richt op de gevolgen van deze pandemie voor Schouwen-Duiveland. Voor de uitbraak bleek het gemeentelijk huishoudboekje al niet op orde en daarom is het belangrijk daadkracht en (financieel) inzicht te tonen. Met doekjes voor het bloeden en extra onderzoeken over onderzoeken boeken we geen winst. Juist nu moeten we aanpakken en doorpakken om samen die stip op de horizon te zetten.


 Werken 

Begin 2020 telde de Gemeente Schouwen-Duiveland 4010 ondernemingen. Een groot deel daarvan heeft het zwaar te verduren. Ondernemers leven door de recente ontwikkelingen in grote onzekerheid.

 

Economische visie

De VVD is van mening dat de gemeente ondernemers op diverse terreinen kan helpen door snel, gericht en adequaat op te treden. Door middel van maatwerk moet er samen met hen, oplossingsgericht worden gezocht naar mogelijkheden. Juist in deze tijd vereist dat visie.  Wij sturen aan op een overkoepelende “Economische Visie” eiland-breed. Innovatie, digitalisering en duurzame economie ziet de VVD als speerpunten voor deze visie. Duurzaam in het teken van haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. De VVD dient een amendement in voor de realisatie van een Economische visie die een prominente plaats krijgt in de strategische visie.

 

Toerisme en recreatie     

Toerisme is een belangrijke economische pijler van Schouwen-Duiveland. Het genereert ruim een op de zes banen. Niet alleen in de toeristische sector, maar ook in aanpalende bedrijven als horeca, winkels en bouwbedrijven. Schouwen-Duiveland is een aantrekkelijke gemeente om te verblijven en biedt alles wat een recreant zich kan wensen. Het is van groot belang de kwaliteit te garanderen en te verbeteren. Daarom diende de VVD een amendement in om de realisatie van een netwerk van elektrische fietsvervoersystemen eerder uit te voeren. Inmiddels zijn er op diverse plaatsen rustpunten en oplaadmogelijkheden voor de elektrische fietsen geplaatst. We onderzoeken met andere partijen mogelijke uitbreidingsmogelijkheden en zullen het amendement fiets- en stallings- problematiek mede indienen met het CDA.

 

De VVD is van mening dat met het wegvallen van het VVV voor een succesvolle promotie van Schouwen-Duiveland extra financiële middelen nodig zijn. Wij zullen dan ook samen met LSD de volgende amendementen indienen voor een extra impuls in de eilandelijke marketing. Economisch impuls eilandmarketing en toeristische informatievoorziening; en Optimaliseren voorzieningen strand en strandapp.

  

Milieu

We willen allemaal graag schone stroom in Nederland, zonder afhankelijk te zijn van buitenlandse partijen. Daarvoor heb je een gezonde mix nodig. Een mix van bijvoorbeeld zon, wind, waterstof, geothermie en kernenergie. De ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, moet, ondanks de extra opgelegde regels en financiële consequenties, haalbaar en betaalbaar zijn en op een breed  draagvlak mogen rekenen bij burgers en bedrijven. We zien daarom uit naar het collegevoorstel voor het beleidskader duurzame energievoorziening in 2021.

 

Schouwen-Duiveland beschikt over geschikte grondsoorten voor zowel de traditionele als de innovatieve teelten. Om als agrariër te kunnen blijven concurreren met omliggende provincies moet worden ingezet op een duurzame zoetwatervoorziening. Er zijn diverse initiatieven gestart, maar met de huidige klimaatverandering zal er sneller geschakeld moeten worden willen we de diversiteit van gewassen kunnen behouden voor Schouwen-Duiveland. En daarmee de overlevingskans voor deze beeldbepalende sector op het eiland.


Wonen

 

De woningmarkt in Nederland staat onder grote druk. Ook op Schouwen-Duiveland merken we dit. De VVD onderschrijft het kwalitatieve en doelgroepgerichte woonbeleid, maar is van mening dat we kansen laten liggen als het gaat om het bouwen van extra woningen voor gezinnen van binnen en buiten onze gemeenten. Doen we dit niet, dan faciliteren we onze eigen krimp, terwijl de vraag naar betaalbare woningen in een aantrekkelijke woonomgeving structureel is en de komende jaren alleen maar zal toenemen.

 

Het inmiddels vertrouwd raken met het thuiswerken draagt eraan bij dat mensen andere keuzes gaan maken in de zoektocht naar een geschikte woning en woonomgeving. De VVD is daarom van mening dat we deze kansen moeten benutten en nu in beweging moeten komen. Meer ruimte voor marktpartijen en een meer faciliterende rol van de gemeente, met uiteraard oog voor het behoud van de kwaliteiten van ons eiland. Dit is goed voor de economische vitaliteit en financiële stabiliteit van onze gemeente en onze inwoners. Niet alleen nu, maar vooral voor de komende decennia.

 

Masterplannen en dorpsvisies

De VVD is van menig dat we moeten blijven investeren in de kwaliteit van wonen, werken en verblijven op Schouwen-Duiveland. Samen met ondernemers, ondernemersverenigingen, inwoners wijk- dorps- en stadsraden worden er plannen ontwikkeld die bijdragen aan dit doel. In de komende jaren wordt er veel geïnvesteerd in de uitvoerbaarheid van de dorpsvisies en masterplannen. Het streven is dat plannen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. De VVD heeft samen met LSD gesprekken gevoerd met betrokken partijen om behoeftes en wensen in kaart te brengen. Hieruit zijn een aantal amendementen voortgekomen waarin wij gezamenlijk optrekken: Verhoging structureel budget stads-dorpsvisies; Prioritering stads-en dorpsvernieuwing; Professionele Handhaving; Veilige schone speeltuinen en Herbestemming Grote kerk Brouwershaven.

  

Onderwijs
Goed onderwijs moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle kinderen en jongeren in onze gemeente. Als het ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs zijn wij voor clustering. De ontwikkeling van de brede school in Zierikzee heeft bewezen dat er een groot draagvlak en waardering is onder alle betrokken partijen. Wanneer in de toekomst verdere clustering plaatsvindt, dan vindt de VVD het belangrijk dat ook het vervoer van en naar de school goed en veilig georganiseerd is.

 

Sport en cultuur

Al enige jaren hebben veel sportclubs, musea en muziekverenigingen te maken met een daling van het aantal leden en/of vrijwilligers, daarbij lopen ook inkomsten terug. De VVD heeft enorme waardering voor de vrijwilligers die clubs en culturele instellingen draaiende weten te houden. De VVD is van mening dat clustering of fusies van verenigingen en culturele instellingen de kwaliteit van het aanbod en de overlevingskansen ten goede kunnen komen. Wij blijven ons ook inzetten voor inwoners die minder toegang hebben tot sportfaciliteiten. Het aanbod voor muziekonderwijs moet zich niet uitsluitend richten op de jeugd, ook senioren hebben hier veel baat bij. De nieuwe afspraken met de Muziekschool maken het mogelijk muzieklessen planmatig in te kopen.

 

Zorg

De bevolkingsopbouw op ons eiland bestaat uit een relatief groot  aantal senioren. In tijden waarin wordt aangedrongen om langer zelfstandig thuis te wonen moet die zorg voor deze groep bij voorkeur plaatsvinden in of dichtbij huis. Wij zijn op Schouwen-Duiveland afhankelijk van ambulances en poliklinische zorg. De VVD is van mening dat er een extra zorgtaak ligt voor de gemeente. Wij blijven ons inzetten voor kortere aanrijtijden en betere inzetbaarheid van ambulances, brandweerauto's en politiewagens. Dat de VVD zowel uit kwaliteits- als kostenperspectief de ontwikkelingen in de zorg nauwlettend volgt, spreekt voor zich.

 

Verblijven


Wegbeheerders

Op Schouwen-Duiveland hebben we te maken met diverse knelpunten qua verkeersdoorstroming. Zierikzee en Renesse zijn voorbeelden waar regelmatig verkeersopstoppingen te vinden zijn. Andere dorpen klagen regelmatig over doorgaande wegen waar veel te hard wordt gereden of waar zwaar vracht- of landbouwverkeer dezelfde wegen doorkruist of geparkeerd staat. Sommige knelpunten kunnen snel verholpen worden, maar bij andere punten zijn wij afhankelijk van harde argumenten zoals verkeerstellingen en/of andere partijen.

We hebben op ons eiland te maken met andere wegbeheerders zoals het Waterschap, de Provincie en Rijkswaterstaat. Zij hebben de verantwoordelijkheid over hun gedeelten en baseren de binnenkomende plannen dan ook vanuit hun uitgangspunten. Voor de een is doorstroming en veiligheid prioriteit en voor een ander bereikbaarheid of capaciteit. Het is in alle gevallen wel “ons” eiland, ons “product”, dus de VVD is van mening dat het onze uitdaging is om alle partijen op een lijn te krijgen en hen te laten inzien waar juist onze prioriteiten liggen. Daarnaast moet het duidelijk zijn dat er op Schouwen-Duiveland enorme verschillen waar te nemen zijn tijdens de verschillende seizoenen.

 

Verkeersveiligheid
Door de werkzaamheden aan het nieuwe winkelcentrum aan het Haringvlietplein is de verkeersdruk om en nabij de verkeerslichten en/of rotondes van Zierikzee nog verder toegenomen. De VVD verwacht een verdere toename bij het in gebruik nemen van het winkelcentrum. Daarom dringen wij al jaren aan op een nieuwe doorgang van de Grevelingenstraat naar de N59/Nieuwe Koolweg in Zierikzee. De verwachting is dat dit nu gehonoreerd gaat worden. De VVD is mede indiener bij het amendement  MIRT verkenning om duidelijkheid te verschaffen inzake het poldertracé N57 bij Burgh-Haamstede en een veilige oversteekplaats over de N59 nabij Bruinisse.

Hoofdlijnen
Samenvattend kan de VVD in grote lijnen instemmen met de voorgestelde begroting met uitzondering van de benoemde amendementen.

De VVD bedankt het college, de griffier, ambtenaren, de bodes en de collega-raadsleden voor de plezierige samenwerking in de afgelopen periode.

 

Fractie VVD Schouwen-Duiveland:
Fractievoorzitter/Raadslid:     Margo Lemsom 
Raadslid:                                Bruno van der Hoek
Burgercommissielid:               Erik Groffen
Burgercommissielid:               Arianne Klompe