Einddatum harde plancapaciteit

In de op te stellen Structuurvisie Wonen wordt, voor zover er in het bestemmingsplan of in gesloten overeenkomsten met initiatiefnemers van woningbouwprojecten geen einddatum is opgenomen of deze datum is overschreden, een nieuwe einddatum vastgesteld voor de realisatie van bestaande harde plancapaciteit in alle kernen en het buitengebied. De VVD Schouwen Duiveland hier heeft tijdens de begrotingsraad heen amendement voor ingediend. Deze werd unaniem aangenomen.