Overzicht amendementen en moties Begrotingsraad

Donderdag 11 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de geamendeerde Programmabegroting 2022 - 2025. Bekijk alle door de VVD SchouwenDuiveland aangenomen amendementen en moties.

A1: stimuleren VOG raadsleden en BCL. Het stimuleren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor raadsleden, burgercommissieleden en fractieondersteuners, waarbij de kosten voor de aanvraag hiervan, na benoeming, vergoed worden door de gemeente.


A2: projectsubsidie Nomen Nescio. In 2022 in het Subsidieprogramma rekening houden met een eenmalige projectsubsidie van € 10.000 aan Nomen Nescio voor de inrichting een nieuwe studio op een vaste locatie. Indien in 2022 bij aanvraag van de projectsubsidie het subsidieplafond is bereikt, stelt het college de raad een verhoging van het subsidieplafond voor en de verhoging te dekken uit de Algemene reserve.

A3: keuze kunstgraswedstrijdveld en aanpassen volgorde voorzieningen SKNWK.  Het omvormen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld en voorziet in het omdraaien van de planning voor het realiseren van voorzieningen voor de jeugd van SKNWK / Nieuwerkerk. Eerst wordt het kunstgraswedstrijdveld gerealiseerd en daarna de speelkooi. - Tevens wordt een extra bedrag beschikbaar gesteld voor de realisatie van het kunstgrasveld.

A4: einddatum harde plancapaciteit. In de op te stellen Structuurvisie Wonen wordt, voor zover er in het bestemmingsplan of in gesloten overeenkomsten met initiatiefnemers van woningbouwprojecten geen einddatum is opgenomen of deze datum is overschreden, een nieuwe einddatum vastgesteld voor de realisatie van bestaande harde plancapaciteit in alle kernen en het buitengebied.

A6: pilot kernenmanager 2022-2024 in Zierikzee. We voeren samen met Ondernemers Vereniging InZzee een Pilot ‘Kernenmanager’ uit in Zierikzee. De pilot loopt vanaf 2022 tot en met 2024. Daarnaast wordt de mogelijkheid om professionele ondersteuning te krijgen in het traject om een BIZ op te richten zoals die in de begroting is opgenomen actief onder de aandacht gebracht van alle besturen van de ondernemersverenigingen op ons eiland waar nog geen BIZ actief is.

M1: actieweken ondermijning. Ondermijning leidt tot een vervaging van normen. Het leidt bovendien tot een afname van het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Het is van belang te blijven werken aan bewustwording van deze ontwikkeling en het herkennen en signaleren van ondermijning. Daarom zal in navolging van andere gemeenten minimaal één actieweek per jaar tegen ondermijning ingevoerd worden.