Geen steun voor moties met onvoldoende strategisch inzicht en overmatige reguleringsdrift

De huidige wooncrisis staat logischerwijs hoog op de politieke agenda. De VVD Schouwen-Duiveland voelt ook hoge urgentie om op korte termijn tot een concreet plan te komen. Onze lokale starters verdienen dat.

Daarom heeft de VVD een in eerste instantie een co√∂peratieve houding aangenomen in de aanloop naar de op 23 december door LSD ingediende motie met betrekking tot de zelfbewoningsplicht. Helaas werd al snel duidelijk dat er geen concreet plan voor de woningmarkt werd ingediend, maar een  aantal beschreven reguleringen van een onderzoeksbureau overgenomen in een motie.

Dat overheidsingrijpen noodzakelijk is om onze starters te helpen staat buiten kijf, maar in de motie staat een misvatting. Arbeiders of arbeidsmigranten worden gelijkgesteld met onze starters op Schouwen-Duiveland. Voor de VVD is het uiteraard belangrijk dat onze ondernemers geschikte medewerkers vinden. Maar een kader schetsen waarin theoretisch gezien starters gelijk worden gesteld aan het vergroten van de vastgoedportefeuille van een uitzendbureau is schrikbarend.

Verder heeft de  fractie onderzoek gedaan bij de eilandelijke makelaars om de actuele situatie te toetsen. Is het waar dat er nu veel nieuwbouwwoningen worden verkocht aan investeerders? Het antwoord was eensluidend; NEE! Reguleringen in crisissituaties zijn billijk, echter deze moeten dan wel constructief bijdragen aan de oplossing van een probleem.

Moties met overgenomen reguleringsmogelijkheden van een onderzoeksbureau zijn in de ogen van de VVD overbodig en dragen niet bij aan een oplossing voor het woningtekort voor de eilandelijke starters. Vier jaar geleden heeft het college het besluit genomen om niet te bouwen  omdat  dit was ingegeven door angst voor leegstand. De VVD heeft in 2018 middels een amendement getracht de woningmarkt een impuls te geven door het bouwen in alle kernen mogelijk te maken. Helaas werd dit niet gesteund. De VVD is van mening dat het ontbreken van  strategisch inzicht niet mag leiden tot reguleringsdrift.

Meer weten over onze plannen voor de woningmarkt? Deze staan in ons verkiezingsprogramma. Vragen of suggesties? Deze zijn altijd welkom via de mail naar fractie@vvdschouwenduiveland.nl